Kiyoyuki Terada Hanshi 10. Dan, Yoshinkan Seiseikai

 

zurück